Information om älgjakten 2020

 • GNAO följer älgskötselplan för 2019/2020/2021, vilken är fastställd av Länsstyrelsen. Årets avskjutning inom ÄSO ska uppgå till 1 tjur, 3 hondjur och 10 kalvar. Totalt 14 älgar, vilket innebär en avskjutning på ca 1,6 älgar/1000 ha.
 • Jakten ska genomföras som en avlysningsjakt med löpande daglig inrapportering av fällda djur och uppdatering på hemsidan.
 • Årets tilldelning av vuxna djur är 7 st (men max 4 st får skjutas). Tilldelningslistan (Klicka här!)  Arealen för tilldelat vuxet djur är enl GNAOS plus-minusmodell1250 ha.
 • Kalv får alla jaktlag jaga tills vi har uppnått det totala kalvantalet på 10 st. Max en kalv får skjutas per jaktlag. Arealen för skjuten kalv är 50 ha. Endast en av dubbelkalv är tillåtet fram till att tidpunkten för att alla hondjur är skjutna i skötselområdet eller tom 2020-11-08.
 • Fyror och sexor är fredade.
 • Älg-PM (Klicka här!)

18 jaktlag var representerade på Höstmötet som hölls den 22 september 2020, protokoll från Höstmötet (Klicka här!)

//2020-09-29/Styrelsen Gottröra-Närtuna Älgskötselområde

Kompletteringar inför höstmötet

Länsstyrelsen nu beslutat och skickat oss en uppdaterad fastighetslista i enlighet med nya reglerna för registrering av älgmark. Därmed har vi nu uppdaterade arealer för alla jaktlag. I samma dokument finns även avskjutning från förra året samt tilldelning för 2020 med, Klicka här!

Till höstmötet har även inkommit ett yttrande från Sven Karlsson ang styrelsens förslag att skjuta en av dubbelkalv. Läs Svens yttrande här!

Styrelsen Gnao 2020-09-21

Kallelse höstmöte 22/9 kl 19.00

Till alla jaktlag i GNAO (Gottröra Närtuna älgskötselområde)

Kallelse till Höstmöte 2020

Plats: Närtuna församlingshem.

Tid:    Tisdag 22 September Kl:19 00.

I och med rådande pandemi uppmanas jaktlagen att endast närvara med en representant. Självklart fungerar ombud med skriftlig fullmakt bra. Ingen fika kommer att serveras och det kommer erbjudas gles biosittning I lokalen. Inget digital möte kommer erbjudas.

 

Agenda

 • Genomgång av styrelsens förslag till årets avskjutning/tilldelning och restriktioner
  • GNAO följer godkänd älgskötselplan för 2019/2020/2021. I enlighet med denna plan ska avskjutningen i år (2020) vara 3 st hondjur, 1 st tjur samt 10 st kalvar.
  • Jakten kommer ske som en avlysningsjakt med löpande inrapportering av fällda djur och sedvanlig daglig uppdatering på hemsidan.
  • I enlighet med vad som tidigare kommunicerats så följer vi för denna jakt GNAOS plus-minusarealmodell (bilaga 1) som modell för tilldelningen.
  • Tilldelningen av vuxna djur kommer vara totalt 7 st (men bara 4 st som ska skjutas). Arealen för tilldelat vuxet djur kommer därför vara ca 1250 ha. Styrelsen bedömer att denna ‘övertilldelning’ med 75% går att hantera utan stor risk för överskjutning i skötselområdet.
  • Kalv kommer vi låta alla jaktlag jaga tills vi har uppnått kalvantalet på 10 st. Max en kalv får skjutas per jaktlag. Skjuten kalv kostar 50 ha. Endast en av dubbelkalv är tillåtet fram till tidpunkten att alla hondjur i skötselområdet är skjutna eller tom 2020-11-29.
  • Tjur med 2 eller 3 taggar på skottsidan är fredade.
  • Jakttiden pågår till 2021-01-31.
 • Genomgång Älg-PM i övrigt (Bilaga 2)
 • Diskussion om att ändra tilldelningsmodell för framtiden
  • Under senaste åren har styrelsen konstaterat att tilldelningsmodelllen behöver förändras för att bättre lämpa sig för den storlek, avskjutning och planering vi har i vårt skötselområde.
  • Styrelsen kommer därför arbeta fram förslag på förändrad tilldelningsmodell till Årsmötet för beslut där.
  • Styrelsen kommer I detta förslag på ny tilldelningsmodell ta hänsyn till vad som tilldelats och skjutits under jakterna 2019 och 2020.
 • Övriga frågor

Närtuna 2020-09-08/Styrelsen GNAO